Archiv pro rubriku: Implementace ŠVP

Aktuálně

Blok seminářů je v současné době připravován.

Cíle

Semináře jsou zaměřeny na problematiku implementace školních vzdělávacích programů a souvisí s novými požadavky kladenými na učitele cizích jazyků. Vzdělávací program se bude blíže věnovat otázkám praktické aplikace vytvořených školních vzdělávacích programů do výuky anglického a německého jazyka.

Práce v seminářích bude založena na školních vzdělávacích programech škol a učebních oborů jednotlivých účastníků. Frekventanti budou vedeni ke konkrétním postupům zařazení principů stanovených ŠVP do své výuky.

Témata jednotlivých seminářů:

1. Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí aplikované na cizí jazyk
2. Realizace průřezových témat v cizím jazyce
3. Integrace klíčových kompetencí, průřezových témat a očekávaných výstupů formou projektové výuky
4. Analýza učebnice s ohledem na ŠVP
5. Hodnocení a autoevaluace, pravidla a kritéria hodnocení, využití slovního hodnocení, autoevaluační techniky, hodnocení jednotlivých jazykových dovedností, jazykové portfolio
6. Adaptace výuky cizího jazyka s ohledem na žáky se speciálními potřebami

Po absolvování vzdělávacího programu budou frekventanti po didaktické stránce lépe připraveni na nadcházející změny ve výuce cizích jazyků. Vzdělávací program připraví pedagogické pracovníky na implementaci vytvořených školních vzdělávacích programů do výuky. Cílem kurzu je ukázat frekventantům možnosti, jak prakticky aplikovat klíčové kompetence, průřezová témata a očekávané výstupy, formulované v jejich ŠVP, do výuky a příprav na hodiny. Veškeré nově získané poznatky uplatní posluchači ve své praxi. Vzdělávací program přispěje ke zvýšení profesionality a zkvalitnění výuky cizích jazyků.